top of page

鈣磷比既最佳比例

【最佳比例範圍】

我地成日都講NRC同AAFCO,當然我地都會拎佢地黎做標準。


NRC建議理想範圍 :「鈣CA : 磷P = 1.1-1.6 : 1」

AAFCO建議理想範圍 :「鈣CA : 磷P = 1-2 : 1」

之前都有講過NRC呢個組織既標準比AAFCO高,所以我地會建議貓爸媽用NRC所建議既比例做準則會好啲。

【鈣磷比既計算方式】

知道左鈣磷比既範圍,緊係要學埋點樣計算鈣磷比,清楚簡單一起計算囉!

例子:某品牌六種魚全齡貓主食品,鈣含量為1.7%,磷含量為1.3%,驟眼睇既比例就係:

1.7(鈣含量): 1.3(磷含量)


而我地需要將磷含量變做 1,所以比例上要再調整:

X(鈣含量):1(磷含量,數字1固定不變)

X = 1.7 / 1.3 = 1.307

所以呢款主食品既鈣磷比係1.3 : 1。我地只要肯比啲心機睇下主食品後面既成份分析,就可以計算到鈣磷比例。

40 次查看

最新文章

查看全部

Commentaires


文章: Blog2_Post
bottom of page