top of page

磷攝取比例過量或過少既後果

【磷攝取過少】

一般黎講貓貓唔會有磷攝取過少的既情況,因為佢地既主食都係以肉類同內臟為主,而裡面含量已經有好多, 但係如果過度缺少磷會導致溶血性貧血同酸鹼失衡。

【磷攝取過多】

磷既過量攝取反而係比較常見既情況,正常貓貓攝取既磷含量為350MG/100KCAL,身體健康既貓貓起呢個數值上下其實並無大礙,但係對於有腎臟病既貓貓就有好大既限制,有腎臟狀況既貓貓應該攝取磷含量低於250MG/100KCAL ,先能夠控制到腎臟病既狀況。

所以磷既過量除左會令貓貓有腎衰竭等等既狀況外,都唔會有其他太大既隱憂,但係腎臟病就已經足夠令貓爸媽嗌救命啦!

18 次查看

最新文章

查看全部

Comments


文章: Blog2_Post
bottom of page