top of page

各種指標%既計算方式 2 - 碳水化合物

好多品牌都強調係以低碳製造,點解要低碳?因為貓貓係肉食性動物,過多既碳水化合物容易導致肥胖,而肥胖就係萬病來源既主因,例如糖尿病、下泌尿道疾病、骨關節炎同皮膚問題等等。

計算碳水化合物既公式:

碳水化合物% = 100% -(蛋白質% + 脂肪% + 灰分% + 纖維% + 水分%

以某大品牌既主食罐為例子:

蛋白質16.4%、脂肪6.8%、灰分2%、纖維0.3%、水分73.8%

100% - 16.4% - 6.8% - 2% - 0.3% - 73.8% = 0.7%

通常罐罐既碳水化合物都低於10%,如果高過10%就請自行針酌啦。

4 次查看

最新文章

查看全部

Comments


文章: Blog2_Post
bottom of page